Centrum Tance logo

Obecné podmínky podnájmu

 1. Nájemce se zavazuje, že sál poskytne podnájemci ve stavu odpovídajícímu bezproblémovému užívání.
 2. Podnájemce a jeho návštěvníci jsou povinni užívat daný sál a ostatní prostory řádně, v souladu s těmito podmínkami a dbát na dodržování provozního řádu. Návštěvníci podnájemce se budou identifikovat na recepci s odkazem na výuku podnájemce.
 3. Do sálu je možno vstupovat pouze v sálové taneční obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze.
 4. Zaplacení předepsané platby podnájemcem je podmínkou pro přenechání sálu k užívání dle smlouvy nebo potvrzené písemné objednávky. V případě neuhrazení platby včas a v plné výši je nájemce oprávněn neumožnit užívání sálu nebo od smlouvy odstoupit.
 5. Podnájemce je povinen kdykoliv umožnit nájemci, jeho zaměstnancům, požárnímu technikovi, který zabezpečuje pro podnájemce požární ochranu, případně dalším osobám pověřeným nájemcem, přístup do sálu zejména za účelem kontroly plnění povinností podnájemce, za účelem provedení oprav, které má provést nájemce, a za účelem kontroly technického stavu všech zařízení, rozvodů a přístrojů nacházejících se v předmětu smlouvy.
 6. Podnájemce je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména bezpečnostní, protipožární a hygienické, předpisy pro řádný chod technologických, technických a provozních zařízení v předmětu smlouvy, kodex požárních a elektrotechnických norem a v rámci toho kontrolovat jejich dodržování svými svěřenci. Dále je povinen zajistit dodržování všech momentálně platných protiepidemiologických opatření (např. dodržování rozestupů, ochranu dýchacích cest, kontrolu očkování, testovaní).
 7. Podnájemce je povinen zajistit, že manipulace a používání vybavení a přístrojů v předmětu podnájmu je prováděno dle pokynů pro takovéto vybavení. Za veškeré škody vzniklé v souvislosti s nedodržením povinností a pokynů tak, jak je stanoveno v tomto odstavci, odpovídá pouze podnájemce.
 8. Podnájemce nesmí v předmětu smlouvy a přilehlých prostorách umísťovat žádné nebezpečné látky, kouřit, rozdělávat oheň, zapalovat svíčky, provádět protizákonné aktivity ani aktivity, které jsou v rozporu s dobrými mravy.
 9. Podnájemce není oprávněn umístit si do tohoto prostoru vlastní elektrické vytápění.
 10. Podnájemce je povinen neprodleně oznámit nájemci veškeré podstatné změny, které nastaly v předmětu smlouvy, a to jak zaviněním podnájemce tak i bez něho a současně je povinen neprodleně oznámit potřebu oprav, které má nájemce provést na svůj náklad, jinak podnájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti nájemci vznikla.
 11. Podnájemce není oprávněn přenechat předmět podnájmu do užívání další osobě.
 12. Podnájemce není oprávněn provádět stavební ani jakékoliv jiné úpravy v předmětu podnájmu.
 13. Podnájemce zodpovídá za užití hudby provozované v čase a místě určených touto smlouvou a je povinen hradit případné autorské poplatky.
 14. Podnájemce odpovídá za zdravotní stav a bezpečnost svou i všech osob, kteří využívají prostor podnájmu společně s ním, a to po celou dobu užívání.
 15. Podnájemce není oprávněn umístit žádná reklamní zařízení  jako jsou billboardy, infoboardy, značky, loga, letáky a to uvnitř ani vně předmětu podnájmu bez předchozího písemného souhlasu nájemce.
 16. Podnájemce není bez předchozí dohody oprávněn do předmětu podnájmu vnášet a konzumovat jídlo a nápoje s výjimkou  uzavřené lahve s pitím pro osobní užití.
 17. Podnájemce je oprávněn užívat doplňující vybavení prostor, jako jsou aerobní míče, činky, podložky, steppery, podia, apod. pouze na základě souhlasu nájemcem a úhrady dohodnuté odměny.
 18. Za každé porušení těchto podmínek podnájemcem je nájemce oprávněn žádat po podnájemci pokutu ve výši 10.000 Kč se splatností 3 dny. Uhrazením pokuty nezaniká nájemci právo na vymáhání škody.
 19. Platnost Obecných podmínek podnájmu je od 1. 1. 2012.

Kontakty

Centrála

 • Centrum Tance s.r.o.
  Novákových 20a
  180 00 Praha 8 Palmovka

  Telefonické dotazy: po–pá 10:00–16:00
  266 190 300
  778 732 789
  Kapacita linek je v současnosti omezená. Prosíme o trpělivost.

  info@centrumtance.cz
  Na každý email odpovíme, prosíme, zkontrolujte i složky SPAM, hromadné apod.

  2800290113/2010 Fio banka

Recepce – Praha

Recepce – Brno

Legenda:

 • - recepce přítomna
 • - recepce nepřítomna

Dance Academy Prague

Další informace