Centrum Tance logo

Obecné podmínky podnájmu

 1. Poskytovatel sálu (dále jen „nájemce“) se zavazuje, že sál poskytne podnájemci ve stavu odpovídajícímu bezproblémovému užívání.
 2. Podnájemce a jeho návštěvníci jsou povinni užívat daný sál a ostatní prostory řádně, v souladu s těmito podmínkami a dbát na dodržování provozního řádu. Návštěvníci podnájemce se budou identifikovat na recepci s odkazem na podnájemce.
 3. Do sálu je možno vstupovat pouze v sálové taneční obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze.
 4. Podnájemci je umožněn vstup do sálu pouze po uhrazení podnájmu.
 5. Nájemce si vyhrazuje právo ze závažných důvodů podnájem jednoho nebo více termínů zrušit. V tomto případě dojde ke kompenzaci formou nabídky jiného termínu, nebo bude zaplacená částka v případě dlouhodobého podnájmu odečtena z předpisu na další období, případně bude zaplacená částka vrácena v plné výši.
 6. Storno podmínky:

Pokud podnájemce zruší jednorázový termín podnájmu nebo některý z termínů v případě objednání více termínů, budou nájemcem účtovány tyto stornopoplatky:

 • při rušení více než 7 dní před konáním podnájmu: bez storno poplatku
 • při zrušení 7 až 2 dny před konáním podnájmu: 50 % z celkové částky nájemného za daný termín
 • při zrušení méně než 48 hodin před konáním podnájmu: 100 % z celkové částky nájemného za daný termín

Pokud podnájemce zruší všechny objednané termíny nebo větší množství termínů v případě objednání více termínů, budou nájemcem účtovány tyto stornopoplatky:

 • při zrušení více než 30 dní před konáním podnájmu: bez storno poplatku
 • při zrušení 29 až 14 dní před konáním podnájmu: 50 % z celkové částky nájemného za daný termín
 • při zrušení méně než 14 dní před konáním podnájmu: 100 % z celkové částky nájemného za daný termín  
 1. Podnájemce je povinen kdykoliv umožnit nájemci, jeho zaměstnancům, požárnímu technikovi, který zabezpečuje pro podnájemce požární ochranu, případně dalším osobám pověřeným nájemcem, přístup do sálu zejména za účelem kontroly plnění povinností podnájemce, za účelem provedení oprav, které má provést nájemce, a za účelem kontroly technického stavu všech zařízení, rozvodů a přístrojů nacházejících se v sále a přilehlých prostorách.
 2. Podnájemce je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména bezpečnostní, protipožární a hygienické, předpisy pro řádný chod technologických, technických a provozních zařízení, kodex požárních a elektrotechnických norem a v rámci toho kontrolovat jejich dodržování svými návštěvníky. Dále je povinen zajistit dodržování všech momentálně platných protiepidemiologických opatření (např. dodržování rozestupů, ochranu dýchacích cest, kontrolu očkování, testovaní).
 3. Podnájemce je povinen zajistit, že manipulace a používání vybavení a přístrojů v sále a přilehlých prostorách bude prováděno dle pokynů pro takovéto vybavení. Za veškeré škody vzniklé v souvislosti s nedodržením povinností a pokynů tak, jak je stanoveno v tomto odstavci, odpovídá pouze podnájemce.
 4. Podnájemce nesmí v sále a přilehlých prostorách umísťovat žádné nebezpečné látky, kouřit, rozdělávat oheň, zapalovat svíčky, provádět protizákonné aktivity ani aktivity, které jsou v rozporu s dobrými mravy.
 5. Podnájemce není oprávněn používat vlastní elektrické vytápění.
 6. Podnájemce je povinen neprodleně oznámit nájemci veškeré podstatné změny týkající se podnájmu (zaviněné i nezaviněné) a současně je povinen neprodleně oznámit potřebu oprav, které má nájemce provést na svůj náklad, jinak podnájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti nájemci vznikla.
 7. Podnájemce není oprávněn přenechat sál a přilehlé prostory do užívání další osobě.
 8. Podnájemce není oprávněn provádět v sále a přilehlých prostorách stavební ani jakékoliv jiné úpravy.
 9. Podnájemce zodpovídá za užití hudby a je povinen hradit případné autorské poplatky.
 10. Podnájemce odpovídá za zdravotní stav a bezpečnost svou i všech osob, kteří využívají sál a přilehlé prostory společně s ním, a to po celou dobu užívání.
 11. Podnájemce není oprávněn umisťovat žádná reklamní zařízení jako jsou billboardy, infoboardy, značky, loga, letáky, a to uvnitř ani vně sálu a přilehlých prostorách bez předchozího písemného souhlasu nájemce.
 12. Podnájemce není bez předchozí dohody oprávněn do sálu a přilehlých prostor vnášet a konzumovat jídlo a nápoje s výjimkou uzavřené lahve s pitím pro osobní užití.
 13. Podnájemce je oprávněn užívat doplňující vybavení, jako jsou aerobní míče, činky, podložky, steppery, podia apod. pouze na základě souhlasu nájemce.
 14. Způsobí-li podnájemce nebo jeho návštěvníci jakoukoli škodu, je podnájemce povinen ji nahradit.
 15. Za porušení těchto podmínek podnájemcem je nájemce oprávněn žádat po podnájemci pokutu ve výši 10.000 Kč se splatností 3 dny. Uhrazením pokuty nezaniká nájemci právo na vymáhání škody.

 

Kontakty

Centrála

 • Centrum Tance s.r.o.
  Českomoravská 2255/12a, Praha 9
  Zde není klientské centrum.

  Telefonické dotazy: po–pá 10:00–16:00
  266 190 300
  778 732 789
  Kapacita linek je v současnosti omezená. Prosíme o trpělivost.

  info@centrumtance.cz
  Na každý email odpovíme, prosíme, zkontrolujte i složky SPAM, hromadné apod.

  2800290113/2010 Fio banka

Recepce – Praha

Recepce – Brno

Legenda:

 • - recepce přítomna
 • - recepce nepřítomna

Dance Academy Prague

Další informace